Castellano | Català

Assessorament Jurídic i Fiscal


LLOGUER:


ASSESSORAMENT JURÍDIC: a particulars i empreses tant a nivell preventiu en l'elaboració dels diferents contractes com en la reclamació d'impagament de rendes i / o de possibles perjudicis causats. Concretament:

 • Elaboració de contractes d'arrendament urbà i rústic.

 • Reclamació de rendes impagades i procediments de desnonament.

 • Actualitzacions de renda en contractes de renda antiga.

 • Reclamació davant l'inquilí els danys causats a l'immoble.

 • Situacions d'ocupació de l'immoble.

ASSESSORAMENT FISCAL: als nostres clients respecte dels seus habitatges o immobles confeccionant i duent a terme totes les actuacions per fer front a les obligacions tributàries tant de particulars com d'empreses. Concretament:

 • Assessorament, presentació i liquidació d'impostos: (Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni; Declaracions trimestrals d'IVA; Declaracions informatives; IBI; Plusvàlues...)

 • Atenció de requeriments, recursos davant liquidacions i sancions de l'Administració.

 • Compareixença i representació davant de procediments d'inspecció o comprovació de l'Administració.

 

COMPRAVENDA:


ASSESSORAMENT JURÍDIC - IMMOBILIARI: a particulars i empreses bé en la presa de decisions patrimonials o d'inversió així com en els diferents procediments amistosos, de negociació o judicials que puguin afectar els nostres clients en aquesta matèria, entre els quals destaquem:

 • Elaboració de tot tipus de contractes (contractes d'arres, d'opció de compra, de compravenda d'immobles, solars, edificis...)

 • Resolució de contractes.

 • Inscripció de drets. Registre de la Propietat. Càrregues registrals. Anotacions preventives d'embargament.

 • Responsabilitat dels diferents agents de la construcció (promotor, constructor, Direcció Facultativa).

 • Reclamació per defectes en la construcció.

ASSESSORAMENT FISCAL: als nostres clients en les operacions de compravenda d'immobles i / o de qualsevol altre dret sobre els mateixos a fi d'analitzar i optimitzar la càrrega fiscal de l'operació, en el compliment de totes les obligacions administratives i tributàries, així com a qualsevol tipus de comunicació amb l'administració derivada del negoci jurídic concret. Concretament:

 • Estudi d'antecedents, quantificació dels costos administratius i tributaris de l'operació i anàlisi de les possibles alternatives.

 • Assessorament, presentació i liquidació d'impostos: (Impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Plusvàlua Municipal...)

 • Comunicació de les diferents alteracions davant del Cadastre Immobiliari.

 • Atenció de requeriments, recursos davant liquidacions i sancions de l'Administració.

 • Compareixença i representació davant de procediments d'inspecció o comprovació de l'Administració.

 

PROPIETAT HORITZONTAL:


ASSESSORAMENT JURÍDIC - IMMOBILIARI: a Comunitats de Propietaris i a Administradors de Finques així com a empreses gestores de patrimoni atenent a les necessitats concretes del client per tal d'aconseguir la solució òptima requerida al cas concret. Concretament:

 • Constitució i assessorament recurrent de comunitats de propietaris en règim de Propietat Horitzontal.

 • Reclamació de rendes comunitàries a copropietaris deutors.

 • Qualsevol altre litigi que es pogués suscitar en l'àmbit de la Comunitat de Propietaris.

ASSESSORAMENT FISCAL: a Comunitats de Propietaris, a Administradors de Finques ia empreses gestores de patrimoni a l'optimització de les càrregues fiscals que pesen sobre els seus immobles o els dels seus clients, en el compliment de totes les seves obligacions tributàries i en qualsevol tipus de comunicació amb l'administració tributària. Concretament:

 • Assessorament, presentació i liquidació d'impostos: (Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni; Declaracions trimestrals d'IVA; Declaracions informatives; IBI; Plusvàlues...)

 • Atenció de requeriments, recursos davant liquidacions i sancions de l'Administració.

 • Compareixença i representació davant la Inspecció i Gestió de l'AEAT.

 

 

Despatx d'Advocats
936 111 104

Ricardo Martínez
rmartinez@mladvocats.com

Ana Domingo
adomingo@mladvocats.com